Användarvillkor för PAP/API Lite

Gäller fr.o.m 2022-06-06

1. Allmänt

Genom att du registrerar dig för tjänsten PAP/API Lite (Bombus Interactive i Sverige AB, org.nr 559010-1225) accepterar du dessa villkor och intygar därmed att du har tagit del av detta innehåll i sin helhet. Dessutom är du informerad om att dessa villkor kan komma att förändras och att du själv är ytterst ansvarig för att hålla dig uppdaterad om aktuella villkor. Förändringar av dessa villkor publiceras omgående på denna sida.

2. Ansvarsfriskrivning

Strävan är att informationen som tjänsten tillhandahåller ska vara aktuell och korrekt. Frånsäger dock eventuella felaktigheter i informationen från källan/källor som denna tjänst är baserad på, men även på sättet som informationen återges.

3. Användarens skyldigheter

För dig som är användare av tjänsten gäller följande regler.

Om användare bryter mot ovanstående regler blir användaren avstängd med omedelbar verkan och eventuella rättsliga åtgärder vidtas.

4. Behandling av personuppgifter

Användarens personuppgifter såsom förnamn, efternamn, e-postadress och liknande som anges vid registrering eller uppgradering behandlas enligt rättslig grund (GDPR). Personuppgifter delas aldrig till tredje part. Dock måste vissa personuppgifter utbytas med vår faktureringspartner Billogram. Här hänvisar vi till Billograms GDPR.

5. Force majeure

Om tjänsten förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av omständighet som inte går att råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, eldsvåda, beslag, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, naturkatastrof samt fel, driftstörning eller försening i tjänst från underleverantör, ska detta utgöra befrielsegrund för prestation. När hindret upphört ska omgående tjänstens åtaganden åter fullgöras enligt gällande villkor.

6. Priser och betalning

Eventuella prisändringar måste meddelas minst 30 dagar i förväg innan dessa träder i laga kraft.

Användarens totala kostnad för föregångende månads användning faktureras i efterhand via Billogram. Vid utebliven betalningen kan tjänsten stängas av för berörd användaren.

7. Tvist

Eventuella tvister som kan kopplas till dessa villkor regleras av svensk domstol enligt svensk rätt.